Cartel da Concentración de "Quererla es crearla"

VIgalicia adhírese ao manifesto e apoia a concentración de “Quererla es crearla”

CONCENTRACIÓN

Quererla es crearla: Una escuela inclusiva para una sociedad inclusiva

  • Lugar: Plaza del Callao, Madrid
  • Data: 23 de octubro de 2022
  • Hora: 12:00 h

VIgalicia súmase ao manifesto e apoia a concentración polo cumprimento dun dereito que beneficia a todas as persoas.

Manifesto

As persoas e colectivos que promovemos esta iniciativa cremos firmemente na necesidade de transformar e mellorar o sistema educativo español desde unha perspectiva inclusiva, co convencemento de que, desta forma, contribuímos ao desenvolvemento dunha sociedade con maior equidade, máis xusta e, por tanto, máis democrática.

Compartimos o principio moral básico de considerar que todos os seres humanos son iguais en dignidade e dereitos, independente das características diferenciais en cuestións de xénero, capacidade, crenzas, estrato social ou calquera outra e que estas características constitúen a riqueza da diversidade humana a través da que configuramos sociedades plurais.

Afirmamos que este convencemento en favor dunha educación inclusiva fundaméntase nun dilatado corpus de normas, convencións e tratados internacionais que, en materia de dereitos humanos, configura un Código Internacional dos Dereitos Humanos, que dá lexitimidade e respaldo xurídico ás aspiracións que nos mobilizan para conseguir progresos máis profundos e sostidos en materia de educación inclusiva.

Lembramos que a Constitución Española, conforme ao seu artigo 96.1, obriga a que os tratados internacionais que España ratifique en materia de dereitos humanos, pasen a formar parte do seu ordenamento xurídico e que, por iso, e pola súa natureza de normas de rango superior, obrigan a que as de rango inferior (Leis, regulamentos ou outras disposicións), deban acomodarse ao que nos devanditos tratados establézase.

Sabemos , ademais, que o Sistema de Nacións Unidas estableceu como un dos principais Obxectivos para o Desenvolvemento Sostible, no marco da Axenda 2030 (ODS 4), o compromiso ineludible para todos os estados de avanzar, sen demora, cara ao desenvolvemento de sistemas educativos de calidade guiados pola equidade e a inclusión.

Somos conscientes de que esta ambición educativa e social supón necesariamente unha transformación profunda e sistémica dos sistemas educativos vixentes, a través dun proceso que debe facerse sostible no tempo, e que requirirá de determinación, vontade e recursos efectivos, pero que non pode dilatarse, porque a vida escolar e o futuro de moitas nenas e nenos que hoxe viven xa situacións de exclusión está en xogo, e non acepta demoras.

Apoiámonos nun amplísimo corpus de coñecementos e investigación neste ámbito, realizadas co máis alto nivel e rigor, que puxeron de manifesto que non só é xusto e necesario senón posible e factible o desenvolvemento de culturas, políticas e prácticas escolares inclusivas, e opoñémonos a que todo iso quede ensombrecido por falsas crenzas, mitos, malentendidos, bulos e mentiras.

Esiximos unha planificación coherente a curto, medio e longo prazo, acompañada dun investimento sostido e suficiente para xerar as capacidades adecuadas no sistema e nos docentes de todas as etapas educativas. Esta planificación e investimento permitirá crear e construír culturas, políticas e prácticas escolares que encarnen os valores de igualdade, respecto á diversidade e desenvolvemento da liberdade, de forma que todo o alumnado, sen eufemismos, poida compartir un espazo común de aprendizaxe e participación social, onde sentirse parte e formar parte do grupo de nenos e nenas dos seus barrios, pobos ou contornas, que se aceptan e recoñecen por quen é.

Actuamos como cidadás e cidadáns libres e responsables, sen ataduras a intereses económicos ou de ningún outro tipo, salvo o interese superior da infancia e o cumprimento dos dereitos que todos os nenos e nenas teñen recoñecidos.

Temos o convencemento de que nos asiste a razón, a legalidade, e a ética que se preocupa polo coidado, a vida plena e o benestar de todos e todas, e aquí declaramos:

Queremos unha Educación Inclusiva e imos apoiar a toda persoa e colectivo que estea disposto a creala, porque así avanzamos na nosa humanidade, e porque este será o mellor legado para os nosos fillos e fillas, para as xeracións futuras e para axudar a conseguir unha vida en sociedade digna para toda persoa, sostible e que mereza a pena ser vivida.