Carta aberta a Anxo Quintana

Este atrevemento xustifícase pola gravidade da materia. Lin en La Voz de Galicia unha noticia na que unha persoa dependente, Marita, di a noticia que se chama, afirma que non recibe unha prestación de asistencia persoal porque Fundación Galega para ou Impulso dá Autonomía Persoal e a Atención ás Persoas en Situación de Dependencia non recoñece un informe social emitido por unha traballadora social municipal e esixe un dunha asociación privada, que deduzo ten concertada a prestación do servizo.

Resulta razoable pensar que a administración contrate a xestión de servizos, pero non resulta axustado a dereito o que unha administración non acepte un informe doutro e esixa que o faga unha entidade privada. O feito de que para a elaboración dun informe social se teña que acceder a datos de carácter persoal, que a lei establece que para o acceso aos mesmos se precise autorización expresa do interesado, fai que sexa imposible que a administración delegue no sector privado unha competencia que debe ser exercida por funcionario público. Cuestión distinta sería que unha entidade privada estableza e financie un servizo, esixindo como condición un informe social emitido por persoal propio, pero con cargo a fondos públicos resulta imposible.

Á marxe de consideracións xurídicas, o 13 de xuño de 2005 dixo que o punto cuarto do seu programa electoral era: 4. Implantar o código ético coa intención de acabar coa corrupción e o nepotismo e o clientelismo na administración Pública galega.

O feito de denegar unha prestación por negarse un cidadán a facilitar datos para a elaboración dun informe social a unha entidade privada converte en heroe a quen se nega a someterse a tal atropelo e, poña aquí o adxectivo que considere, a quen o apoia.

A súa condición de profesional sanitario faille coñecer as limitacións funcionais que a cidadá da noticia ten e o alto prezo que por manter o estado de dereito está pagando ao non recibir os apoios que precisa.

En virtude de canto antecede pídolle que persoalmente se implique na solución da situación que conta a noticia, evitando que a corrupción, o nepotismo e o clientelismo que a tantos galegos obrigou a abandonar a súa terra siga imperando en Galicia. Non permita que o asunto chegue aos tribunais porque para cando se resolva a demanda, a dependente non poderá recuperar o tempo que estea sen os apoios que precisa.

Vicente Valero Sanchis