Sobre VIgalicia

Vida independente

¿Que entendemos en VIGALICIA por vida independente?

O ideario de Vida Independente pretende cambiar o punto de vista que a sociedade ten sobre as persoas con diversidade funcional (discapacidade), e en especial sobre as que dependen doutros para o normal desenvolvemento da súa vida diaria.

Este ideario pretende restituir nestes homes e mulleres a plenitude dos seus dereitos civís, o acceso sen restriccións a distintas opcións de vida e o control absoluto sobre esas opcións.

Presentación de VIgalicia

Membros de Vigalicia durante a presentación (clic para ampliar a foto)O día 20 de marzo, tivo lugar a presentación da primeira asociación galega e española de usuarias e usuarios de asistencia persoal (todos eles persoas con diversidade funcional con necesidade de asistencia persoal para a vida diaria) baixo a filosofía da Vida Independente VIGALICIA (Vida Independente de Galicia).

O acto estivo presentado por Antón Novoa quen falou da importancia do nacemento desta entidade neste intre en que se está a perfilar o modelo de atención ás persoas con diversidade funcional (discapacidade) dentro da Lei da Promoción de autonomía personal e atención ás persoas en situación de dependencia. Pretendese restituir nestes homes e mulleres a plenitude dos seus dereitos civís, o acceso sen restriccións a distintas opcións de vida e o control absoluto sobre esas opcións.

Presentación de VIgalicia na Fundación Paideia

Rosalía Mera e membros de Vigalicia durante a presentación (clic para ampliar a foto)Onte as 19h tivo lugar, no salón de actos da fundación Padeia a presentación pública de VIGALICIA, primeira asociación galega e do estado de persoas con diversidade funcional usuarias de asistencia persoal (todos eles persoas con necesidade de asistencia persoal para a vida diaria). VIGALICIA, promovida por membros do Foro de vida independente, foi constituída en xuño de 2006 como unha ONG de dereitos humanos que xurde inspirada polos principios igualdade, liberdade e autodeterminación..

Preámbulo

A “Constitución Española” de 1978, no Artigo 49 referíndose ás Persoas con Discapacidade, ordena aos poderes públicos que presten a atención especializada que requiran e o amparo especial para o disfrute dos seus dereitos.

Así mesmo, a “Carta de dereitos fundamentais da Unión Europea” prohibe toda discriminación, e en particular a exercida por motivos de Discapacidade (Artigo 21), determinando que as persoas discapacitadas teñen dereito a beneficiarse de medidas que garanten a súa autonomía, a súa integración social e profesional e a súa participación na vida da comunidade.

Capitulo I. Denominación, persoalidade, duración, domicilio social e ámbito

Artigo 1. Denominación.

Coa denominación ASOCIACIÓN ASISTENCIA PERSOAL PARA A VIDA INDEPENDENTE (en diante A Asociación), constitúese unha entidade ao amparo da Lei Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, e normas complementarias, pola libre vontade de asociación das persoas que subscriben a Acta Fundacional, que aceptan o establecido nos presentes Estatutos.

Capitulo II. Misión, principios, valores, fins

Artigo 5. Misión, Principios e Valores.

Nosa misión é promover a Asistencia Persoal (AP) tal e como se entende baixo o Ideario de Vida Independente que se basea no dereito de toda Persoa con Diversidade Funcional a exercer o poder de decisión sobre a súa propia existencia e participar activamente na vida da súa comunidade igual que calquera outro cidadán.

Esta Asociación está inspirada polos principios de Dignidade, Igualdade e Autodeterminación inherentes ao ser humano.

Capitulo III. Órganos de representación

Artigo 8. Órganos de Goberno.

A Asociación rexérase polo sistema de autogoberno e o principio de representación, a través dos seguintes órganos:

  1. Asemblea Xeral
  2. Xunta Directiva

Artigo 9. Asemblea Xeral.

A Asemblea Xeral é o máximo órgano de goberno da Asociación e estará integrada por:

Capitulo IV. Socios

Artigo 24

Poderán pertencer á Asociación aquelas persoas usuarias de Asistencia persoal ou con necesidade de apoios de asistencia persoal recoñecida oficialmente, maiores de idade e con capacidade de obrar que non estean suxeitos a ningunha condición legal para o exercicio do dereito, tratándose de menores de idade ou incapacitados xudicialmente, exercerase a representación a través dos representantes legais correspondente.

Artigo 25

Dentro da Asociación existirán as seguintes clases de socios:

Capitulo V. Disolución e liquidación

Artigo 32.

A Asociación poderá disolverse por unha das seguintes causas:

  1. Polas causas determinadas no artigo 39 do Código Civil.
  2. Por sentencia xudicial firme.
  3. Por vontade dos dous tercios dos socios manifestada na Asemblea Xeral Extraordinaria convocada ó efecto.

Artigo 33.

Comisión liquidadora.

Disposicións adicionais

Primeira.

Para toda reclamación ou contenda xudicial coa Asociación, as partes someteranse expresamente para o exercicio das súas accións ó Xuíz e Tribunais do domicilio da Asociación. Por elo, os actos e contratos que a Asociación celebre ou nas accións a que deran lugar, quedará implícito que as partes renunciarán ó seu propio foro e sométense ó domicilio social da Asociación.

Syndicate content

Traducir

Síguenos

  • Logotipo da Federación de Vida Independente, clic para acceder á web [Abrirá unha nova ventá]
  • Logotipo do Foro de Vida Independiente y Divertad, clic para acceder á web [Abrirá unha nova ventá]
  • Logotipo da Asociación SOLCOM, clic para acceder á web [Abrirá unha nova ventá]
  • Logotipo de Derechos Humanos Ya, clic para acceder á web [Abrirá unha nova ventá]